nužudyti


nužudyti
nužudýti tr. K, NdŽ, nužū́dyti Ck, nužūdýti Pns, nužū̃dyti, nužùdyti; H, R, R85, 111,505, N, S.Dauk, LL235,239 Rtr, ŠT56 caus. nužūti. 1. Prk, Krž, Als, Dr, Kl, Slnt, Kal, Lpl, Lc, Šmn, Plvn, Avl, Alz, Sb, Auk, Grz, LTR(Kbr, Šil) padaryti galą, atimti gyvybę: Atėmė i turtą, i patį nužùdė jau Gd. Ans brazdina į langą: – Atiduok piningus, aš tavi nužudysiu Yl. Vyras sako: – Žudýsit mumi, tai ir save nužudýsit Glv. I tavi nužudýs, jei ans tavi žemyn prilauš Žr. Žmogus ne gyvulys nužū̃dytie Drsk. Virpėjau kaip apušės lapas, nu, misliju, galia kur įkišęs nužudýti Vvr. Nu ir kam tu taip padirbai, dė[l] ko tą vaiką norėjai nužudýti? Vkš. Juk buvo, kad ir kaimynas kaimyną nužùdė Brb. Nužū̃do senus, neklausau [radijo], ir neporyk Drsk. Jis būs jums nužùdęs, o dės kryžių kuo didžiausią (apsimetinės) Kltn. Ka da tiktai ponas Dievas gelbėtų nu kokių neprietelių, ka ateję nenužudỹtų Sd. Į trumpą laiką ne vienas lietuvininkas nužudýtas tapė Plšk. Jos buvo vyras nužùdytas partizanų Sld. Akminų aikštė (nj.) buvo, nužū́do ką [iš miško] ir guldo Srj. Jeigu tu jį nužudéi, tu jį į žemelę užkask Erž. Visus [žydus], katrus varė – tai nuvarė, o kitus nužùdė durpinėsa Sn. Jurgio dauba y[ra] vadinama, ten žmogus y[ra] nužudýtas Šts. Jisai ir dar vienas nužū̃dytas Drsk. Yra kačiukų, nėr kada i nužū̃dyt (nj.), nėr kada nudėdinėt Švnč. Tos katės vaiką babunė sakės nužùdžius Mšk. Kas nužudýs tą smaką, tam atiduos dukterį i karalystę (ps.) Yl. Nužudomas (nužudymo) kambarys buvęs karaliaus palocė[je] Šts. Nukirsk mažąjį pirštelį ir parnešk munie, parodyk, jog tikrai nužudéi (ps.) Krt. Karalėnę (bičių motinėlę) nužudýk, i bitys leka lauk (miršta) Krg. Švento žvėruko nevalia nužudyti Blv. Betgi kloropormas (chloroformas) yra pavojingas, jis gali žmogų nužudyti A1884,405. Žydai jį nužudyt ieškojo NTJn7,1. Bet vynyčios darbinykai, sugavę tarnus jo, vieną sumušė, o kitą nužudijo, o kitą akmenimis užmušė BtMt21,35. Norėjo nužudyti bernelio to BPI104. Nužudei visus, kurie tave apleidžia DP364. Eik ing žemę Izraelio, numirę jau yra, kurie norėjo nužudyti bernelio VlnE141. | Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas, vienas Gediminas krito Veliuonoj! J.Aist.
nužùdomai adv.: Negaliam ant anų nuožudomai užpulti I.refl. intr., tr. K, Š, NdŽ atimti sau gyvybę: Ans skausmo neištūrėjo, nusižùdė Sd. Tėvai nusižùdė, ir vaikai nusižùdė Všk. Tris metus pagyveno ir numirė, nu nusižùdė Kpr. Nusižū̃dė, nesekė gyvent Drsk. Bet jeigu pasikorė ar ten savi nusižùdė, tokio nelaidojo su bažnyčia Klk. Kas save nusižùdė, į kapines nepriėmė Sdb. Pabudęs kalėjimo sargas ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė iš makšties kalaviją ir norėjo nusižudyti, nes manė, kad kaliniai pabėgę SkvApD16,27.
2. Rtr nukankinti, nukamuoti, nuvarginti: Jinai par nepryžiūrą savo vaiką nužùdė J. Gi tu mane nužudeĩ, daugiau neišvysi mane LzŽ. Ans ilsa nužudýtas, t. y. nualęs, nuilsęs, nukamuotas, nuvargintas, nudovytas J. Ir tą žmogų išsivedė an to ledo, vilko vilko aną ten, tiek nužùdė, ka ans čiut galo negavo Kl. Teip vienas žmogus, pareidamas iš dvaro nužudytas, nuplakintas, bliaunąs, teip bliaunąs, kad nu ašarų kelio nematąs S.Dauk. Išganytojas nors buvo didžiai nužudytas, vienog nešė tą sunkybę M.Valanč. | refl.: Nusižùdo [vaikai] par dienų dienas duodamys Krš.nualinti: Nužudytą vietelę gavau, o palikau vaikams dvaralį Šts. 3. LL239, Lz prarasti, prapuldyti: Imk šaukštelį, ale nenužùdai LzŽ. Savo [kortelės] tai aš nenužū́džiau Str. Kur tu nužudei peilį, dabar nėr kuom duonos atriekt Pls. Kas mano peilį nužùdėt, tuoj ka būtų ant stalo! Ps. Nužùdė bilietą Ppr. Nenori nužudýt senovės mados (renka tautosaką) Žln. | prk.: Užsitikėjimą nužūdyti LL235. 4. paneigti, panaikinti: Mumus gana žinot, jog toji astrologija, kuryji žmonėmus ižg žvaizdžių nor apsakyt ateisiančią jų laimą arba nelaimą, yra rašte šventame aiškiai nužudýta DP59-60. 5. prakeikti, pasmerkti: Bet toji žmona ir kitų tūkstantis tą falšių jo regimai nužùdžia DP52. \ žudyti; apžudyti; įžudyti; išžudyti; nužudyti; pažudyti; peržudyti; pražudyti; prižudyti; sužudyti; užžudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nužudyti — nužudýti vksm. Kodėl nužudei̇̃ nekal̃tą žmõgų? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • 1 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai — statusas Aprobuotas sritis šalutiniai gyvūniniai produktai apibrėžtis Nužudyti gyvūnai, įtariami, kad yra užsikrėtę arba sergantys užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, jų kūnų dalys, kailiai ir odos; nužudyti pagal užkrečiamųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Material der Kategorie 1 — 1 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai statusas Aprobuotas sritis šalutiniai gyvūniniai produktai apibrėžtis Nužudyti gyvūnai, įtariami, kad yra užsikrėtę arba sergantys užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, jų kūnų dalys,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • category 1 material — 1 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai statusas Aprobuotas sritis šalutiniai gyvūniniai produktai apibrėžtis Nužudyti gyvūnai, įtariami, kad yra užsikrėtę arba sergantys užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, jų kūnų dalys,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • matériel de catégorie 1 — 1 kategorijos šalutiniai gyvūniniai produktai statusas Aprobuotas sritis šalutiniai gyvūniniai produktai apibrėžtis Nužudyti gyvūnai, įtariami, kad yra užsikrėtę arba sergantys užkrečiamosiomis spongiforminėmis encefalopatijomis, jų kūnų dalys,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • išžudyti — tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; S.Dauk, Sut, M, išžūdyti; LL291 caus. išžūti. 1. Skd, KlvrŽ, Yl, Lk, Žeml, Skrd išnaikinti, daugelį nužudyti: Išžudyti yra išganubyti J. Švedai buvo šmotą mergaičių išžùdę an to kalno, i buvo palikęs (pavadintas) Panų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužudymas — nužùdymas sm. (1) Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; R126, MŽ166, S.Dauk, N, M, nužūdymas LL239 1. → nužudyti 1: Nužudymas yra sumanytas gyvybės atėmimas LEXX514. Nuo Austrijos įpėdinio nužudymo visuose laikraščiuose panika Pt. | prk.: Proto nužudymas L173. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papjauti — 1. tr. peiliu ar pjūklu nupjauti, nuręsti: Tu nueik ant kryžkelės, kur yra gluosnis, papjauk septynias rykštes ir ateik pas mane LTR(Šk). Kad kas tos lovos galą biskį papjautų – par ilga Jrb. | refl. tr.: Tai pasipjausiu žalią rykštelę ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukti — atsùkti, àtsuka, o (àtsukė Š) tr. K; L 1. LL211, Rtr sukant atpalaiduoti, atidaryti: Atsùk atgal skląstelį nu durų J. Duris atsùkti NdŽ. Atsùkti sraigtą DŽ1. Atsukau ir tą raktą LKT44(Lž). Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudičnyti — nudìčnyti tr. nužudyti: Nudìčnyti žąsytį, t. y. nukavenčyti, nužudyti J. dičnyti; nudičnyti …   Dictionary of the Lithuanian Language